• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

Office of Provincial Commercial Affairs Roiet

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

จ.รอ. 22 เม.ย. 2563 อ่าน [81]

...
??ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด??
เรื่อง มาตการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD19) ฉบัลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕b๓,
ฉบับลงวันที่๘ เมษายน พศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม), ฉบับลงวันที่ด๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
และฉบับลงวันที่ ๑๔ แษายน พศ ๒๕๖๓(พิมเติม ฉบับที่ ๓)โดยให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
ถือปฏิบัติ นั้น
?เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ
แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และปรากฎว่า
มีประชาชนและภาคเอกชนมีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ
ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโคอหาร และงิน ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑)ข้อดด ลงวันที่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕"๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมฯ
ครั้งที่ ๑๐ต๕๖ต เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕ว๓ ให้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันและควบคุมการเพระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID:19) (พิมเติมฉบับที่ ๘) ดังนี้
?๑. ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบ ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน เพื่อช่วยเหลือในการจัดการ
ประขาสัมพันให้ประชาชนถือปฏิบัติตมหลักการในการป้องกัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD-19) โดยถือปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งให้มีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
(๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่
เกี่ยวข้องก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามั้ยหรือหน้ากากผ้า
(๓)ให้บุคคลตาม (๒) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(๔)ให้บุคคลตาม (๒) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร เพื่อป้องกัน
การติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
(๕)ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรมมิห้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง
เท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันอนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผล
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕ ๓๙
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผศ ๘ จำคุกไม่กินสองปี หรือปร้ไม่กินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์